Voorwaarden

Webshop – Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van degoordens.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van degoordens.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door degoordens.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van degoordens.nl zijn vrijblijvend en degoordens.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door degoordens.nl. degoordens.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt degoordens.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Betaling kan geschieden door het verschuldigde bedrag over te maken op genoemde rekening of contant in geval van afhalen van de bestelling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van bedrijfsnaam.
 3. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is degoordens.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door degoordens.nl.
 5. Prijzen, maten en sfbeeldingen zijn onder behoud van wijzigingen in inkoopprijzen, vergissingen en zet- en drukfouten.

Artikel 4. Levering

 1. De door degoordens.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De  levertijd is maximaal 30 dagen tenzij anders is afgesproken met de klant. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan je.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan degoordens.nl verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door degoordens.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. degoordens.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 1. U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u degoordens.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft degoordens.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan degoordens.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor je eigen rekening komen.

Artikel 8. Garantie

 1. Indien degoordens.nl producten aan de afnemer levert, is degoordens.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop degoordens.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door degoordens.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door degoordens.nl in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en degoordens.nl, dan wel tussen degoordens.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en degoordens.nl, is degoordens.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van degoordens.nl.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft degoordens.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat degoordens.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan degoordens.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

 1. Indien u aan degoordens.nl schriftelijk opgave doet van een adres is degoordens.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan degoordens.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door degoordens.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat degoordens.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met degoordens.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door degoordens.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. degoordens.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Auteursrecht & Copyright

 1. Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op www.degoordens.nl beschikbaar zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van degoordens.nl, is vermenigvuldiging door middel van afdrukken of complete tekstgedeeltes op basis van het auteursrecht ten zeerste verboden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *